Strategi och utveckling

Strategi och utveckling

Företagens handelsmönster  har genomgått en mycket stor förändring de senaste 20 åren. Produktion och tillverkning flyttas i allt högre grad till lågkostnadsländer, samtidigt som tjänster och produkter säljs på en global marknad. E-handeln har inneburit större krav på flexibilitet, tillgänglighet och kostnadsreduktion. Därför är det oerhört viktigt att ett företag har en logistikstrategi som kan möta upp mot dessa krav.

Ett väl genomfört strategiarbete resulterar i att man får en ny ”karta” för sin utveckling. Att genomföra ett strategiarbete med en extern part som Parva Magna gör att man som kund får en bra insikt i hur man kan utveckla sin logistik. Vi gör ingående analyser av omvärldsfaktorer och specifika kundförutsättningar och därefter arbetar vi tillsammans fram en framtidsinriktad logistikstrategi. För att tydliggöra effekterna skapar vi nyckeltal och säkerställer att din personal förstår sambanden, detta är ofta avgörande när strategin ska implementeras. Att ”överföra” strategin från företagsledning till mellanchefer och medarbetare är nyckeln till framgång. Parva Magna lägger därför ett stort fokus på att strategin har genomarbetade kommunikationsplaner, tydliga målbilder och tidsplaner. Strategin måste också innehålla en tydlig målbild som är kommunicerbar till olika målgrupper på företaget. I vårt arbete säkerställer vi också tidigt att du som kund har egen genomförandekraft för implementeringen av er logistikstrategi.

 

Kontakta oss för att mer detaljerad diskussion om hur vi kan bidra till ert strategi- eller utvecklingsarbete.