Transportanalys / Transportupphandling

Vår Uppdragsgivare, verksam inom grossistbranschen, hade under en längre period upplevt ökande transportkostnader, men inte kommit till rätta med kostnadsutvecklingen .

Vi fick i uppdrag att genomföra en transportupphandling. Vårt uppdrags bedrevs enligt vår etablerade arbetsmetodik för transportupphandlingar. Vi inledde arbetet med data- och informationssamling i syfte att framställa en kravspecifikation och kvalitetssäkrat fraktdata för upphandlingen. Därefter identifierades och kontakt togs med potentiella leverantörer som delgavs upphandlingsunderlag och bjöds in till enskilda möten med vår Uppdragsgivare. Offerter och anbuds togs in, analyser av inkomna anbud genomfördes och fortsatt förhandling genomfördes med några utvalda leverantörer.

Hela processen från uppstart till avslut tog mindre än två kalendermånader och gav i resultat att vår Uppdragsgivare fick en mer kvalitetssäkrad transportlösning och en väsentligt lägre transportkostnad.

En output från projektet var även att vi förmedlade över kompetensen och arbetsmetodiken till vår Uppdragsgivare vilket har gjort det möjligt för dom att genomföra framtida transportupphandlingar med egen kraft.

26 februari, 2016

Rekryteringsuppdrag

Vår uppdragsgivare, hemmahörande i södra Sverige, ville förstärka sin organisation med en ny Transportchef. Vi fick i uppdrag att genomföra en search- och rekryteringsprocess i syfte att presentera tre-fyra kvalitetssäkrade och anställningsbara kandidater till tjänsten. Uppdragsgivarens ambition var att presentera kandidater senast 3 veckor efter projektstart.

Arbetet bedrevs genom ett aktiv searcharbete genom vårt nätverk och vi lyckades identifiera och presentera kandidater redan efter två veckor. Efter uppföljande intervjuer och referenstagningar anställdes en av våra kandidater redan fem veckor efter projektstart

25 februari, 2016